آقای حجت خلیلی رضایی

۶ بهمن ۱۳۹۷
آقای حجت خلیلی رضایی

تجربه همکاری با خودرو ۴۵ :ضمن تشکر از مدیریت و پرسنل محترم خودرو ۴۵ که با کارشناسی دقیق و برخورد صمیمانه آرامش را برایمان به ارمغان آوردند. موفق باشید