آقای حسن پور

۶ بهمن ۱۳۹۷
آقای حسن پور

همکاری با این شرکت باعث اطمینان خاطر بوده و سرعت در امر فروش خودرو بوده و از برخورد پرسنل رضایت کامل دارم