آقای صفری

۲ تیر ۱۳۹۸
آقای صفری

با تشکر فراوان از شرکت خودرو ۴۵ که با صداقت کامل و قیمت گذاری مناسب خودروی مرا خریداری کردند