آقای عربعلی

۱۲ دی ۱۳۹۷
آقای عربعلی

با تشکر از مجموعه خودرو ۴۵ به نظرم تمامی مراحل کار مطابق تعهدات مجموعه بوده و همه مراحل مطابق فرمایشات ایشان بود .